Acte necesare pentru intabulare

Mai jos puteti gasi lista detaliata cu actele necesare pentru cadastru si intabulare

Acte necesare pentru intabulare apartamente

1. Actele de proprietate ale imobilului , copii legalizate
a. in cazul cumpararii de la persoane fizice/juridice
– contract de vinzare cumparare,certificate de mostenitor,acte de partaj voluntar, sentinte civile sau orice alte documente invocate in acestea
b. in cazul achizitiei prin institutiile Satului Roman
– contract de vinzare cumparare , ordin pe teren ( Ordinul Prefectului), proces verbal de predare primire
c. -in cazul dobindirii proprietatii prin o sentinta judecatoreasca, insotita de un raport de expertiza tehnica judiciara este necesara copie conforma cu originalul doar de la Judecatoria care a emis Sentinta Civila
2. Actele de identitate ale proprietarului sau certificatul de inregistrare la Registrul Comertului in cazul firmelor
3. Certificatul fiscal in original , necesar la O.C.P.I. scos de la Directia de Taxe si Impozite
4. Certificat de nomenclatura stradala in cazul imobilelor situate la intersectii de strazi eliberat de Primarie – Serviciul Urbanism. in cazul in care scara blocului s-a modificat , de la Serviciul Centrale Termice si Fond Locativ se va elibera o adeverinta cu toate mentiunile

Acte necesare pentru intabularea constructiilor noi

1. Autorizatia de constructie si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul – copii legalizate
2. Autorizatia de demolare ( numai in cazul in care , in actul de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) si proces verbal de recptie la terminarea demolarii – copii legalizate

Acte necesare in cazul unei dezmembrari sau alipiri (comasare)

1. Extras de carte funciara pentru ( recent) – in original
2. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox
3. Actele de proprietate – copii xerox
4. Actele de identitate ale proprietarului/ proprietarilor ( B.I. , C.I. , certificat de inregistrare persoane juridice) – copii xerox
5. Acordul bancii privind dezmembrarea/ alipirea daca terenul este ipotecat – in original
6. Certificat de urbanism in cazul alipirilor(comasarilor) indiferent de numarul parcelelor ce se alipesc , iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi ( inclusiv) – in original

Acte necesare in cazul unei actualizari, rectificari sau modificari de limite si suprafata

1. extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original
2. actele de proprietate -copii xerox
3. actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor ( B.I. , C.I. , certificat de inregistrare persoane juridice) – copii xerox
4. documentatia cadastrala existenta, copie xerox
5. acordul bancii privind actualizare/rectificarea daca terenul este ipotecat – in original
6. adeverinta numar postal ( unde este cazul) copie legalizata
7. dovada scoaterii terenului din circuitul agricol ( unde este cazul) – copie legalizata
8. declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul /proprietarii sint de acord cu modificarea limiteleor de proprietate si a suprafetei imobilului-in original

In cazul obtinerii avizului tehnic OCPI, necesar intocmirii documentatiilor pentru PUG,PUZ, PUD, obtinerii certificatului de urbanism sau numarului postal

1. documentatia cadastrala existenta- copie xerox
2. actele de proprietate – copii xerox
3. actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor ( B.I. , C.I. , certificat de inregistrare persoane juridice) – copii xerox
4. certificat de urbanism – copie legalizata ( doar in cazul avizului tehnic necesar obtineri PUZ, PAD,PAC
5. extras de plan cadastral actualizat eliberat de primarie- in original ( doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC)